Chong Kit Leong, Henry

 

在長期缺乏運動下發現體能明顯退化,遂興起要運動的決心,經過考慮後覺得太極是一門看似簡單但可以長期做

的運動. 在2005年6月參加了鑑泉太極拳社的太極班,在各位導師及師兄的耐心教導下,發覺太極是一門博大精

深的學科,增加了對學習太極的興趣。於2007年1月得吳光宇宗師不棄,納入弟子

Name: Chong Kit Leong, Henry 莊杰倆
City: Hong Kong
Province: Hong Kong
Country: Hong Kong
Disciple of: Grand Master Eddie Wu Kwong Yu
Discipleship year: 2007
Disciple Status: Teaching Disciple
School: Wu's Tai Chi Academy, Hong Kong