Liu Yuen Leung

Name: Liu Yuen Leung
City: Hong Kong
Country: Hong Kong
Disciple of: Grand Master Eddie Wu Kwong Yu
Discipleship year: 2011
Disciple Status: Teaching Disciple
School: Wu's Tai Chi Chuan Academy, Hong Kong