Cheung Mei Wah

Name: Cheung Mei Wah                                                               
City: Hong Kong 
Country: Hong Kong
Website URL: www.wustylehk.com
Disciple of: Grand Master Eddie Wu Kwong Yu
Disciple year: 2011
Certification Date:  December 2016
Certification level or Subject: Intermediate Level
Certification School: Wu's Tai Chi Chuan Academy, Hong Kong