Cheung Mei Wah

Name: Cheung Mei Wah                                                               
City: Hong Kong 
Country: Hong Kong
Website URL: www.wustyle.com.hk
Disciple of: Grand Master Eddie Wu Kwong Yu
Disciple year: 2011
Certification Date:  February 2, 2019
Certification level or Subject: Advanced Level
Certification School: Wu's Tai Chi Chuan Academy, Hong Kong