Chan Ming Fai 陳明輝

 

2004年因身體健康欠佳,受腰患及膝關節乏力的困擾,屢醫不愈。于2005年11月,有機緣得以接觸吳家太極拳

於鑑泉太極拳總社,由吳光宇掌門師傅、吳小鳳師姑姊、陳守成師叔、香立智大師兄啟蒙授教,得窺吳家太極拳

精妙處。遂我所願,身體各方面改善良。

 
Name: Chan Ming Fai 陳明輝
City: Hong Kong
Country: Hong Kong
Disciple of: Grand Master Eddie Wu Kwong Yu
Discipleship year: 2007
School: Wu's Tai Chi Academy, Hong Kong