Chan Wei Kit 陳淮傑

 

 

本人陳淮傑,緣之所至1995年得譚德彰師傅指引教導下,深深認識吳太極拳之益處良多,博學精深。

 

現幸得機 緣,承蒙老師不棄於2007年得以拜於門下。

Name: Chan Wei Kit 陳淮傑
City: Hong Kong
Province: Hong Kong
Country: Hong Kong
Disciple of: Grand Master Eddie Wu Kwong Yu
Discipleship year: 2007
School: Wu's Tai Chi Academy, Hong Kong

Profession: Merchant