Cheung Choi Fan 張材藩

Name: Cheung Choi Fan 張材藩
City: Lei Chang UK Estate
Province: Kowloon
Country: Hong Kong
Disciple of: Tsoi Nei Biu 蔡乃標
Discipleship year: 1991
Discipleship School: Wu's Style Tai Chi Academy, Hong Kong