Lim Sou Ping


Name: Lim Sou Ping
City: Singapore
Country: Singapore
Website: www.wustyle.com.sg
Disciple of: Master Wu Yan Hsia
Disciple Status: Teaching Disciple
School: Singapore Jian Chuan Tai Chi Chuan Physical Culture Association